Sunnysoft mAgent.cz

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu programových, výpočetních a kapacitních prostředků počítače připojeného k síti Internet pro provoz aplikace pro mobilní sběr dat Sunnysoft mAgent.cz platné od 1.10.2007.


1. SMLUVNÍ STRANY:

SUNNYSOFT s.r.o.
Se sídlem Kovanecká 2390/1a, Praha 9, 190 00
IČO: 25753215 DIČ: CZ25753215
Bankovní spojení: 137641001/2400
(dále jen poskytovatel)

Objednavatel
Objednavatelem se v rozsahu těchto podmínek rozumí každý subjekt, který jakožto registrátor provede registraci služby mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným poskytovatelem akceptovaným způsobem.
Registrátorem se zde rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala v registračním formuláři na portálu mAgent.cz, vyplnila všechny požadované údaje, souhlasila s obchodními podmínkami, dokončila registraci a získala potvrzení o úspěšné registraci.
(dále jen objednavatel)


2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi poskytovatelem a objednavatelem při poskytování služby mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi poskytovatelem a objednavatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.


2.2. Dnem zřízení služby mobilního řešení je den registrace objednavatele služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období objednavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zřízení služby nebo den prodloužení služby.


2.3. Při provozu služby vyžaduje poskytovatel od objednavatele osobní údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s objednavatelem. Poskytovatel je povinen osobní údaje chránit. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


3 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE


3.1. Službu mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz objednává objednavatel zásadně s provozem služby v doméně mAgent.cz.


3.2. Zřízením služby vzniká objednavateli právo užívat veškeré standardní služby nabízené poskytovatelem ke službě mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz.


3.3. Uživatel se zavazuje hradit registrační poplatky za provoz služby mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz poskytovateli dle platného ceníku.


3.4. Uživatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby maximálně s 10 (deseti) PDA klienty připojenými k serveru.


3.5. K využívání služby serverové části Sunnysoft mAgent.cz využívá uživatel výhradně klientské aplikace Sunnysoft mAgent.cz pro PDA připojující se k serveru výhradně s parametry uvedenými v aktivačním emailu a standardního internetového prohlížeče.


3.6. Uživatel nesmí skladovat data, která jsou v rozporu se zákonem nebo která slouží k páchání trestné činnosti.


3.7. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele, 3. stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.


3.8. Objednavatel je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.


3.9. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.


3.10. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby e-mailem zaslaným na adresu hotline@sunnysoft.cz.


3.11. Uživatel zodpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním poskytnutých prostředků serveru. V případě porušení povinností stanovených uživateli v těchto obchodních podmínkách, má právo poskytovatel žádat po uživateli náhradu škody způsobenou uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá 3. stranám a zejména ostatním uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada ušlého zisku 500,- Kč (20,- EUR) z každé započaté hodiny práce poskytovatele při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provoz služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti poskytovatele a ztrátou uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané uživatelem, atd.


4 PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE


4.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz poskytované služby mobilního řešení Sunnysoft mAgent.cz a přístup uživatelů k smluveným výpočetním a programovým prostředkům serverů, na kterých je služba pro uživatele poskytována.


4.2. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3. stranou či před zneužitím služby ze strany uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků.


4.3. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů objednavatelem.


4.4. Poskytovatel je povinen upozornit uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý uživatelem.


4.5. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu uživateli, který je v prodlení s platbou za hostingovou službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby uživatelem, neodpovídá poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.


4.6. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích zprávou elektronické pošty.


4.7. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit uživatele z provozu v případě poškozování ostatních uživatelů nebo poskytovatele vlastní činností a dále v případech porušení povinností uživatele uvedených v sekci 3. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit uživatele z provozu i bez jeho vědomí.


5 CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU


5.1. Cena služby je stanovena nabídkou poskytovatele služby zveřejněnou na www.mAgent.cz, platnou v den uskutečnění objednávky objednavatelem.


Cena služby se vypočte takto:
Prvních 30 dní je provozování serveru zcela ZDARMA. Následující provoz bude účtován "per-seat" v měsíčních intervalech základní částkou 800,- Kč (31,- EUR) měsíčně bez DPH. Licencování "per-seat" znamená licencování na konkrétní kus kapesního počítače (PDA).


 Počet PDA   Provoz celkem 
800,- Kč (31,- EUR) 
1600,- Kč (62,- EUR) 
2400,- Kč (93,- EUR) 
3200,- Kč (124,- EUR) 
4000,- Kč (155,- EUR) 
4800,- Kč (186,- EUR) 
5600,- Kč (217,- EUR) 
6400,- Kč (248,- EUR) 
7200,- Kč (279,- EUR) 
10 8000,- Kč (310,- EUR) 

5.2. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby zaslané poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný objednavatelem při objednávce služby na účet poskytovatele. Den úhrady je den připsání platby na účet poskytovatele.


5.3. Objednavatel hradí cenu služby měsíčně nebo ročně předem. Poskytovatel upozorní objednavatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má objednavatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby na další období.


5.4. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny služby a zřízení nebo prodloužení služby.


5.5. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 5.4 je poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka, ukončit nebo přerušit provoz jeho služby, a to do té doby, než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši.


6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


6.1. Provoz služby se sjednává na dobu 1 měsíce. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud objednavatel nedoručí poskytovateli žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 7 dnů ode dne uplynutí období, na které má objednavatel službu zaplacenou.


6.2. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi.
Toto se netýká testovacího období prvních 30-ti dní po registraci.


6.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má objednavatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období objednavateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností objednavatele, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.


6.4. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany objednavatele, nemá objednavatel nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností poskytovatele.


6.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi objednavatelem a poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto všeobecných obchodních podmínek, pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi poskytovatelem a objednavatelem.